Katsense Privacyverklaring

 

 

Artikel 1 : Identiteit en contactgegevens

Katsense
Nieuwstraat 37
3370 Boutersem
0474539421
info@katsense.be
www.katsense.be
0819.446.397

Artikel 2 : Algemeen

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van groot belang. In deze privacyverklaring wordt beschreven, op een heldere en transparante manier, hoe Katsense maatregelen treft om uw gegevens optimaal te beschermen en welke rechten u als klant hebt. Katsense houdt zich hierbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Artikel 3 : doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt

De persoonsgegevens van de klant worden verzameld om volgende doeleinden te bereiken:

–  Om de diensten en/of producten aangeboden door Katsense te kunnen leveren en hiervan de nodige documenten (facturen, samenwerkingsovereenkomsten, certificaten) te kunnen opmaken.

–  Om het verstrekken van informatie over Katsense, haar diensten en haar producten via nieuwsbrieven, het verzenden van een email met de verschillende aanbiedingen die de klant zouden kunnen interesseren. Dit gebeurt enkel indien de klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

–  Om klachten, suggesties, meldingen en vragen te behandelen.

–  Om informatie te verstrekken aan derden indien daarvoor op grond van wet- en regelgeving een noodzaak toe bestaat. Dit gebeurt enkel op basis van vitaal belang, in samenwerking met een onderaannemer of op vraag van de persoon in kwestie zelf.

Artikel 4 : Persoonsgegevens van de klant die worden bewaard

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verzamelen en verwerken.

Bij aankoop producten en diensten:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Bedrijfsgegevens (indien van toepassing)
 • Afleveradres (Indien van toepassing)
 • Interesses betreffende onze producten en diensten

Specifieke diensten: vachtverzorging

Bij de dienst vachtverzorging zal een klantenfiche ingevuld worden. Deze klantenfiche bevat volgende informatie:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, Algemene gegevens : huis- en gezinssituatie, contactgegevens behandelde dierenarts en nodige informatie betreffende de reden van de vachtverzorging.
 • Interesses betreft onze producten en diensten

Deze klantenfiche wordt intern bewaard.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Specifieke diensten: kattenoppas aan huis 

Bij de dienst kattenoppas aan huis zal een kattenoppascontract afgesloten worden. Dit kattenoppascontract bevat volgende informatie:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, Algemene gegevens : huis- en gezinssituatie, contactgegevens behandelde dierenarts en nodige informatie voor een vlotte dienstverlening van de kattenoppas.

Dit kattenoppascontract wordt intern bewaard.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Specifieke diensten: gedragsadvies aan huis 

Ter voorbereiding van een gedragsadvies zal Katsense u verzoeken een persoonlijke vragenlijst in te vullen. Deze lijst bevat volgende informatie:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, Algemene gegevens : huis- en gezinssituatie, contactgegevens behandelde dierenarts en nodige informatie betreffende de reden van het gedragsadvies.
 • Interesses betreft onze producten en diensten

Naargelang het soort gedragsadvies maakt Katsense een klantenrapport op. Deze wordt intern bewaard, zodat opvolging mogelijk is.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Artikel 5 : Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kan Katsense aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Derden waar Katsense mee samenwerkt zijn:

 • Gastsprekers op workshops, lezingen, cursussen
 • Postbedrijven in geval dat een product dient verzonden te worden.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft (bijvoorbeeld bij het overdragen van informatie aan uw dierenarts).

Artikel 6 : De termijn waarbij de gegevens worden bijgehouden

Katsense bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Boekhoudkundige stukken worden bewaard gedurende zeven jaar te rekenen vanaf één januari volgend op hun boekjaar.
Persoonsgegevens worden maximum vijf jaar bewaard.

De casussen uit het gedragsadvies of vachtverzorging worden levenslang bewaard, als educatief doeleind. Hierbij worden alle persoonsgegevens verwijderd en namen worden veranderd.

Artikel 7 : Rechten omtrent het verzamelen en opslaan van uw gegevens

U heeft steeds het recht om:

 • Verzamelde gegevens in te kijken (Volgens artikel 15 AVG)
 • Verbeteringen aan te brengen (Volgens artikel 16 AVG)
 • Gegevens te laten verwijderen (Volgens artikel 17 AVG)
 • Op beperking van verwerking (Volgens artikel 18 AVG)
 • Gegevens te laten overdragen (Volgens artikel 20 AVG)
 • Recht van bezwaar (Volgens artikel 21 AVG)

Artikel 8 : Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Artikel 9: Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Katsense van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.